Hjem Regional plan for attraktive senter i Hordaland

Regional plan for attraktive senter i Hordaland

Høringsnotat: Regional plan for attraktive senter i Hordaland, 2014/14651

Vest Næringsråd er av den oppfatning at dette er en god plan for videre utvikling av attraktive senter i vårt fylke. Vi støtter planens prinsipp for senterstruktur og øvrige hovedmål og strategier.

«Regional plan for attraktive senter» samsvarer med prinsippene som er lagt til grunn for utviklingen av Sotra Kystby, det regionale senteret for kommunene Fjell, Sund og Øygarden, på Straume i Fjell kommune. Det er gledelig at de planer Fjell kommune har utarbeidet i samarbeid med utbyggere/næringslivet, er godt forankret i fylkeskommunene overordnede plan for regionale senter.

Med utgangspunkt i Fjell kommunes områdereguleringsplan fra 2011 er sentrum i regionsenteret Sotra Kystby nå i ferd med å reise seg. Sentrum i kystbyen preges av en samlokalisering av handel, tjenester, arbeidsplasser, fritids- og kulturtilbud, akkurat slik «Regional plan for attraktive senter» beskriver at det bør være.

Trivsel og trygghet

I tillegg vil antallet boliger i og nær sentrum i kystbyen øke i årene fremover. Kystbygarasjen under sentrum fjerner parkering fra overflaten og er dermed nøkkelen til utforming av et urbant sentrum med gågater, møteplasser og grøntområder. Dette vil bidra til trivsel og trygghet i kystbyen.

En videre utbygging av gang- og sykkelveier, samt økt kollektivtrafikk, vil styrke den urbane utviklingen og redusere behovet for bilbruk. For å lykkes med en så krevende transformasjon, er det en kritisk suksessfaktor at det offentlige tar aktivt del i utforming og finansiering av de allmenne, urbane områdene samt transportløsninger i sentrum i regionsenteret.

Samlokaliserte tjenester

Stat, fylkeskommune og kommune tilbyr et mangfold av tjenester og det er viktig at disse lokaliseres i sentrum.  Rådhuset med service- og informasjonskontor og videregående opplæring er eksempler på tjenester som bør lokaliseres sentrumsnært for å skape god tilgjengelighet og et tilstrekkelig mangfold og liv i byrommet.

Offentlige tjenester i sentrum vil gi folk flest enkel tilgang til tjenestene. Samtidig vil det gjøre sentrum mer attraktivt for private tjenestetilbydere.  En sentral lokalisering vil også gjøre arbeidsplassene mer attraktive fordi de kommer nær handel og tjenester.

– Utdanningstilbudet må styrkes

Videre vil offentlige og private tjenester i sentrum bidra til at det blir mye folk i det urbane området og legge grunnlag for effektiv transport. Å sørge for at et sentrum i regionene får et bredt tilbud av offentlige tjenester vil således være et viktig vilkår for å skape attraktive senter.

Næringslivet i vår region har sterk vekst og trenger tilgang på mer kompetent arbeidskraft. Tilbudet om høyere utdanning må derfor styrkes i vår region. Ved å lokalisere utdanningstilbud til sentrum, vil det gjøre tilbudet mer attraktivt for søkerne og samtidig styrke den urbane utviklingen ved at flere unge benytter sentrums møteplasser og øvrige tilbud.

Attraktivt

Vest Næringsråd  mener at en realisering av «Regional plan for attraktive senter» vil skape attraktive senter gjennom en god samlokalisering  av handel, tjenester, fritidstilbud, arbeidsplasser og boliger. Planen er et godt grunnlag for vekst innen handel, tjenesteytende næringer og reiseliv.

Sentrum i Sotra Kystby vil bli et eget reiselivsmål med en mengde butikker, serveringssteder, et topp moderne kinosenter, vitensenter og idretts- og friluftsområde. Med sterk utbygging av leiligheter vil flere arbeidstakere innen olje/gass, marine og andre næringer i større grad kunne bosette seg i Sotra Kystby.

Vi ønsker lykke til med gjennomføring av «Regional plan for attraktive senter».

Vest Næringsråd

Per C. Aarsand

Daglig leder 

26.08.2014