7 av 10 oppgir i en fersk undersøkelse blant bedrifter i Sotra-regionen at de har økonomiske tap som følge av trafikale problemer.

7 av 10 taper på kø

edit today

Køproblematikken utvikler seg fra verre til verst. Den såkalte storby-undersøkelsen i 2011 avdekket at halvparten av bedriftene i regionen som responderte, tapte penger på trafikale problemer. Ett år etter svarer hele 71 prosent av bedriftene at trafikale forsinkelser det siste året har medført økonomiske tap eller merkostnader. 34 prosent svarer at bedriften har tapt over 4 timer i kø hver uke. På spørsmål om hva som er det viktigste for å styrke bedriftens fremtidige konkurranseevne, svarer 70 prosent bedre infrastruktur, dernest tilgang på relevant arbeidskraft og forutsigbare politiske avgjørelser. Et fremtidsrettet transportsystem regnes som regionens største utfordring i et langsiktig perspektiv (frem mot 2030), dernest rekruttering av kompetent arbeidskraft og forbedret kollektivnett (buss og bane).

– Bekrefter behovet for tiltak

– Disse funnene er ikke oppsiktsvekkende, men bekrefter langt på vei det vi har fått bekreftet gjennom tidligere undersøkelser: infrastruktur og mangel på kompetanse er hovedutfordringene for næringslivet i Sotra-regionen. Det understreker betydningen av rekrutteringskampanjen Vekstlandet – og det lokale Rekrutteringsprosjektet for Sotra-regionen, som er satt i gang av Vest Næringsråd og Gode Sirklar, kommenterer prosjektleder Ivan O. Moldskred i Gode Sirklar. Les mer om Rekrutteringsprosjektet og bli deltaker her! Formålet med Rekrutteringsprosjektet er å skaffe ingeniører og annen teknisk kompetanse til de bedriftene som deltar, og er et supplement til Vekstlandet  – som favner om alle bransjer. 6.februar arrangerer Bergen Næringsråd for fjerde året på rad internasjonalt karrieretorg. Karrieretorget fokuserer på arbeidssøkere med flerkulturell kompetanse og FMC Technologies er en av støttespillerne.

Fortsatt vekst

Trafikale problemer til tross, optimismen i næringslivet er stor i Sotra-regionen. 65 prosent av bedriftene som har svart på undersøkelsen forventer omsetningsvekst i 2013. Den ferske undersøkelsen er gjort på vegne av Storbygruppen (et samarbeidsorgan for næringsforeningene i de største byene i Norge), og vil bli brukt for å fremme næringspolitiske syn i valgkampen. På spørsmål knyttet til Stortingsvalget er forutsigbare rammevilkår (skatt, avgifter etc.) det viktigste for 60 prosent av respondentene, dernest økte midler til veibygging og et stabilt rentenivå. 74 prosent mener at det viktigste fylkespolitikerne kan bidra med for å fremme næringsutviklingen i regionen er å sikre bedre veiløsninger.

– En kommune er nok

Flertallet av bedriftene som har svart mener at effektiv og kvalitetsmessig saks- og byggebehandling må til for at kommunen skal være et attraktivt lokaliseringssted for bedriften og de arbeidstakere bedriften skal rekruttere, dernest markedsføring og synliggjøring av kommunen og mulighetene, samt attraktive boligområder. Majoriteten av bedriftene, 60 prosent, er for tvungen kommunesammenslåing, 40 prosent støtter en halvering av antall kommuner.

Fakta om Næringspolitisk undersøkelse 2012

  • Gjennomført med hjelp fra næringsforeningene i landets fem største byer
  • Svarprosent i regionen Fjell, Sund og Øygarden er 14,4. Flertallet av respondentene tilhører bedrifter med 10-49 ansatte. Den største gruppen av respondenter tilhører olje og gass-kategorien (20%)

Les også

Meny