Irene Lillehammer (SpotOnFilm), Ragnvald Maartmann–Moe (Algetun AS), Anne-Merete Vabø Haugane (Senate) og Odd Gunnar Jørgensen (NovuMare) mottok 50 000 kroner hver fra SPV/VNR-fondet.

SPV/VNR-fondet: Disse har mottatt støtte

edit today

To ganger i året gir SPV-VNR-fondet verdifull støtte til næringsskapende formål. Her kan gründere, oppstartsbedrifter og de som er i gang med å realisere et prosjekt, søke om støtte.

Neste søknadsfrist er søndag 22. oktober 2017. Utdelingen skjer på VNRs høstfest, torsdag 2. november.

– Dette er ikke et gavefond, men et fond som er spesielt rettet mot næringslivet og som skal bidra til bærekraftig utvikling, sier Per C. Aarsand, daglig leder i Vest Næringsråd:

– Sjansene for å få midler øker dersom en setter seg nøye inn i kriteriene for fondet – disse finner du på www.vnr.no. Å slippe gjennom nåløyet er også et kvalitetsstempel som en vil kunne ta med seg videre, sier Aarsand.

Søknadsskjema: Søk støtte til din idé her!

Disse har mottatt støtte – en oversikt

Algetun AS – prosjektet dyrke havet (November 2017)

Algetun AS består i dag av to gründere med en visjon om å produsere og markedsføre førsteklasses sjømat ved bærekraftig havbruk.

Prosjektet har som formål å dyrke mer mat i havet og skape engasjement for nye og bærekraftige naturprodukter. På tilsvarende vis som en bonde dyrker korn og grønnsaker i jorda, ønsker Algetun å dyrke tang og tare i sjøen. I tillegg ønsker en å skape interesse og engasjement for å lage mat med denne fantastiske råvaren.

Etter et vellykket oppstartsår med dyrking av sukkertare i anlegget vest for Landro, videreforedling ved tørking og emballering, og med god respons i markedet, så ønsker en nå å trappe opp produksjonen og skape økt engasjement for mer bruk av tang og tare til mat gjennom dette prosjektet som en har kalt «Dyrke havet».

Den viktigste målgruppen er unge matinteresserte som med kreativitet kan inspirere andre forbrukere og næringsmiddelindustrien til å øke bruken av tang og tare til mat. Algetun har også et meget godt samarbeid med skolene og ser nytteverdien av samspillet mellom skole og næringsliv.

Algetun har kontakt med matbloggere i flere land og bidrar positivt til å profilere regionen vår.

Lillehammer kommunikasjon – SpotOnFilm (November 2017)

Det er i dag en sterk økning i antallet av filmer som vises i sosiale medier og det er blitt en utfordring å kunne skille seg ut i mengden. Både offentlige og private bedrifter, organisasjoner og nettverksbedrifter har et økende formidlingsbehov men få har kapasitet og ressurser innen filmproduksjon.

Lillehammer Kommunikasjon er et gründerselskap som via abonnementsfilmkonseptet SpotOnFilm, tar sikte på å produsere korte filmsendinger på 2-3 minutter av den aktuelle og løpende informasjonen bedrifter og foretak har. Bedriftene får da sin egen kommunikasjonskanal ut til markedet.

Kundene kan abonnere på et avtalt antall sendinger per år og sendingene distribueres på bedriftenes hjemmesider og i sosiale medier.

Det tilbys tre kategorier av sendinger:

  • Opplysning: Info til dine kunder på film
  • Nyhet: Nyhetssendinger av dine pressemeldinger
  • Marked: Reklamefilmer for dine produkter og tjenester

Alle kunder får således sin egen unike profil ved at SpotOnFilm utvikler unike TV-konsept med logo, vignetter og musikk Dette innebefatter all filmproduksjon, samt redigering av sendinger og levering av ferdig godkjent TV–sending til  kunde.

I tillegg kan en gjennom et godt samarbeidende nettverk innenfor digital markedsføring og søkemotoroptimalisering bistå med at budskapet når helt frem til den definerte målgruppen.

NovuMare – grønn beredskap mot akutt forurensning (November 2017)

NovuMare er et gründerselskap som hadde oppstart 1. september 2017. Selskapets visjon er å tilby oppdragsgiverne innovativ og effektiv beredskap mot akutt forurensning. NovuMare er et «grønt» selskap og skal være en foregangsbedrift innenfor bransjen.

Prosjektets målgruppe er aktører innenfor havbruk, rederier, entreprenørnæringen og offentlig virksomhet (kommune-/fylkesnivå).

Selskapets løsninger skal være miljøbevisste og kreative med produkter og kompetansehevende tjenester (kurs, trening, øvelser) som styrker oppdragsgivernes evne til å respondere sikkert og effektivt.

Prosjektet har som mål å spisse selskapets tjenester til aktører innenfor tilstøtende næringer som havbruk, maritim næring og entreprenører. En har også stor tro på muligheter for å bruke lang beredskapserfaring for å finne gode løsninger innenfor marin plastforsøpling og for å forebygge flomskader.

Senate – Prosjektet Corrector – Tilgang på digitale kolleger i skolen (November 2017)

Senate er et gründerselskap som ledes av skolefolk som har som målsetting å skape innovasjon i den del av skoleverket som fortsatt er uberørt av den digitale utviklingen. Selve undervisningssituasjonen er etter hvert mer og mer digitalisert.  Prosjektet Corrector vil digitalisere prosesser i skolen som i dag fungerer omtrent som det har gjort siden omgangsskolen på 1700-1800 tallet.

I skoleverket i dag er det noen ganger ledige ressurser/ kapasitet og andre ganger for lite ressurser/ kapasitet. Det er således et mål å kunne flytte ressurser/ kapasitet mellom skoler via en digital løsning. På den måten oppnås en bedre kvalitet og ressursutnyttelse for skolen som helhet. Løsningen er en digital møteplass for ressurs- / kapasitetsdeling for skolene i Norge.

Slik situasjonen ser ut til å bli fremover i Norge med økte kompetansekrav til lærere, kan det bli vanskelig for skoler å tilby lærere full stilling. Prosjektet Corrector vil kunne tilby pedagogisk utdannede enten det er deltidsansatte,  studenter eller pensjonister tilleggsoppdrag.

Corrector skal tilby skoler og lærere tjenester via en digital møteplass. Der får man ekstra kolleger tilgjengelig gjennom en digital plattform. Denne portalen vil sikre kvalifisert personell og trygg kommunikasjon. Corrector vil med sin systemløsning, bistå skoler med å løse et problem som i dag løses ad hoc og på måter som ofte rammer kvaliteten i skolen.

TEKSLO SEAFOOD  – HØSTING OG FOREDLING AV MAKROALGER (Mai 2017)

Tekslo Seafood ble stiftet i desember 2016 og har som formål å drive med høsting og foredling av makroalger i områder vest for Tofterøy i Sund kommune. Selskapets visjon er å fremme norsk tang og tare og bidra til at den etter hvert kan finnes på kjøkken og restauranter i hele verden.

Selskapet arbeider med å oppgradere eksisterende produksjonsfasiliteter til en miljøvennlig løsning, samtidig som en effektiviserer tørkeprosessen. Ved å kombinere delikate bilder og videoer får kunder som er opptatt av helse og bærekraftig matproduksjon ta del i høste- og foredlingsprosessen.

Selskapet ønsker å være en foregangsbedrift i regionen ved å bidra til at elever ved skolene på Sotra som trenger arbeidserfaring skal få muligheten til å delta aktivt under både høsting og produksjon.

Selskapet har mottatt støtte fra Innovasjon Norge og har i vår gått videre til finalen i Angel Challenge Bergen.

HAVSTRILENS KATTEHOTELL  – ENESTE HOTELL FOR KATTER I VÅR REGION! (Mai 2017)

Havstrilens Kattehotell på Tjeldstø i Øygarden ble stiftet i april 2016 og har som formål å kunne ta vare på katter når eiere er borte hjemmefra.

Etter et års planlegging og bygging av bygg til formålet åpnet hotellet 7. april 2017. Hotellet er eneste kattehotell for katter i Sotra/Øygarden og Askøy samt Bergen Vest. Naturlig nedslagsfelt er cirka 100 000 innbyggere.

Formålet med prosjektet er å bidra til et katteeiere kan ta ferie med god samvittighet og på den måten bidra til å ivareta at eiere oppfyller dyrevelferdsloven. En har også en klar ambisjon om å skape arbeidsplasser nord i regionen vår.

For å sikre inntektsgrunnlaget er det etablert en rekke avtaler for salg av fór og katterelaterte produkter. All markedsføring skjer på sosiale medier som Facebook og Instagram og en tar sikte på å profilere regionen ettersom de fleste kundene reiser ut til hotellet og oppdager naturen her ute.

Kattehotellet ønsker å være et positivt innslag i regionen og planlegger å etablere et samspill med kommune og skoler.

LINGO ACCESS  – ETABLERING AV FLERSPRÅKLIG NETTPORTAL I REGION VEST (Mai 2017)

Prosjektet West of Bergen dreier seg om etablering av en nettbasert markedsføringskanal i form av en etter hvert flerspråklig portal med kart som samler og presenterer aktivitetstilbudet vest for Bergen.

Portalen vil få en tiltalende utforming med sorterings- og søkefunksjoner, samt rent og ryddig design med brukervennlig grensesnitt og utstrakt bruk av bilder.

Oppstartsfasen som det søkes støtte til er fra 1.5.2017 til 31.12.2017. I første omgang er planen å utvikle den tekniske plattformen samt registrere aktuelle tilbud. Portalen beregnes lansert i juni 2017.

Prosjektet vil ha nytteverdi for både portalbrukere og aktører, det vil si bedrifter og institusjoner i reiselivs- og kulturbransjen som får mer eksponering enn de oppnår hver for seg.

MILLA SAYS  – PROSJEKTET MILLA SAYS KIDS  (Mai 2017)

Prosjektets primære målgruppe er barn med medfødt manglende utvikling av verbal tale, sekundært unge og voksne med ekspressiv språksvikt som følge av sykdom eller skade. Prosjektets målsetning er å øke barnas kommunikasjon, mestring og deltagelse i sosiale sammenhenger.

Milla Says er velprøvd med barn født med Downs Syndrom og hørselstap og kan være egnet ved autisme og andre funksjonshemninger, sykdommer og skader som medfører ekspressiv og/eller impressiv språksvikt, det vil si at målguppen også inkluderer slagrammede  og trafikkskadde med svekket verbal tale eller hørsel.

Milla Says er allerede unikt ved å være bygget på håndholdte plattformer (smart-telefon og nettbrett). De nye utvidelsene med bildenavigering og læringsspill skal tilpasses brukernes behov for funksjonalitet og motiverende innhold.

Selskapet er nå i gang med et samarbeid med Fjell kommune og flere institusjoner (barnehager og skoler) som vil være viktige under utvikling av prosjektet.

FILM I VEST – FILMKLUBB FOR UNGDOMMER FRA REGIONEN (Mai 2017)

Radio Sotra skal starte opp filmklubb der ungdommer fra regionen vår skal lære å filme og redigere kortfilmer som de selv tar opp på smarttelefon, nettbrett eller videokamera.

Kapasiteten vil være 200 ungdommer og planen er at ungdommene skal delta cirka en gang per måned (prosjektet har kapasitet til 60 deltakere per gang).

Radio Sotra har gjennom mange år hatt opplæring av ungdommer som senere har fått jobb i media, herunder NRK, P4, P5 og VestNytt, for å nevne noen.

Målsettingen med prosjektet er at det skal være starten på en yrkeskarriere innen film. Dette vil i neste omgang komme hele regionen til gode.

Prosjektet vil også danne grunnlaget for å etablere en egen kortfilmfestival på Sotra for lokale ungdommer noe som igjen vil kunne forsterke utviklingen av vår region som en attraktiv region å etablere seg.

BASECAMP REPRO – ARBEIDSPRAKSISTILTAK FOR UNGDOM (November 2016)

Basecamp ungdomsdiakonitiltak (forkortet til Basecamp) er et forebyggende tiltak for ungdom mellom 13 og 20 år. Fokus er på ungdom som oppholder seg mye på Sartor Storsenter og som per i dag ikke nytter seg av organisert ungdomsarbeid og som er i risikosonen for å starte med rus og/eller kriminalitet. Det kan også være ungdom som på andre måter er i en utsatt livssituasjon psykisk, fysisk eller emosjonelt.

Basecamp RePro er et sykkelverksted der en tar imot sykler folk ikke lenger vil ha, setter dem i stand og selger dem for en rimelig pris. Det er også mulig for kunder å levere sykkelen sin til service og reparasjoner.

Ungdommene som deltar får opplæring i bruk av verktøy og med god oppfølging tar det ikke lang tid å bli en dyktig mekaniker som kan skifte bremseklosser og wire. Dette gir også en rask mestringsopplevelse.

Tilbudet gir i første omgang plass for 6-8 ungdommer.

Tiltaket er også et godt miljøtiltak for gjenbruk og en er således en «grønn bedrift»

SMIEPROSJEKTET I KYSTMUSEET – SAMHANDLING SKOLE/NÆRINGSLIV/KULTUR I ØYGARDEN (November 2016)

Kystmuseet i Øygarden har bygd opp en smie i et tradisjonelt grindahus og tradisjonshåndverker Håkon Åse har murt opp en stor esse i lokal stein. I tillegg har håndverkere ved museet restaurert en hundre år gammel belg. Smien blir nå brukt av lokal smed og på kulturdager på museet vises smietradisjoner. Smeden var en sentral håndverker både i fiskerbondens husholdning og i tidlig industrialisering som for eksempel Hvalstasjonen i Blomvågen.

Smieprosjektet har som hovedmål «Å læra ved å gjera» der en etablerer et tilbud for barn og unge i undervisningssammenheng samtidig som ønsker et samarbeid med det lokale smielaget, kunstnere og håndverkere og legger til rette for produksjon, aktiviteter, kurs og læring knyttet til smifaget.

Prosjektet vil styrke kystmuseets inntektsgrunnlag gjennom salg av egne produkter og kursinntekter og vil profilere vår region på en god måte.

Prosjektet er så langt finansiert gjennom støtte fra Perler i Nordsjøløypa, Øygarden kommune, Hordaland Fylkeskommune og egeninnsats. Midler fra Sparebanken Vest – VNR fondet vil bli benyttet til fullføring av prosjektet og nødvendig verktøy som trengs i undervisnings og kurssammenheng.

TANTE BOLLA BAKERI & KONDITORI – NYSKAPENDE MØTEPLASS PÅ ÅGOTNES (November 2016)

Tante Bolla var en omsorgsperson med masse hjertevarme som elsket kos og hygge. Nå har gründeren Grethe Smedhaug startet opp et stort bakeriutsalg med kafe med hennes navn på Ågotnes.

Tante Bolla er basert på et konsept med 60/70 talls interiør. Kombinasjonen av møbler, en rekke antikke gjenstander blandet med litt industri og «bling» gjør at stilen er blitt «nyskapende».

Landbruket er dratt inn i det visuelle ved hjelp av tapét av to beitende villsauer. Kakediskene forestiller gamle naustvegger og tak og bollene ligger i gamle trau. Kaffe og kake får du servert i bestemors gamle engelske porselen og på bordet ligger blondeduker

Flere nærliggende sykehjem er blant brukerne med sine dementavdelinger. De eldre lyser opp når de kjenner igjen gamle kjøkkenredskaper og føler virkelig at de går tilbake i tid idet de entrer kafeen.

Prosjektet er miljøvennlig da alt av maskiner, møbler og interiør er brukt.

Tante Bolla har allerede skapt to faste 100 prosent stillinger og to 20 prosent stillinger.

SUPBOARDS NORWAY (STAND UP PADLING) – NY SPORT I STERK VEKST (November 2016)

Supboards Norway er en bedrift i etableringsfasen som holder til på Glesvær i Sund kommune, drives av gründeren Henriette Kalgraff og som allerede etter kort tid har oppnådd å bli en ledende aktør innenfor SUP i Hordaland.

Supboards Norway er distributør av SUP brett og utstyr, arrangerer padlekurs, SUP yoga, SUP turer samt teambuilding for bedrifter. Gründerbedriften er et friskt pust som bidrar til nyskaping, skaping av nye arbeidsplasser og ikke minst profilering av «opplevelsesregionen» vår.

Sporten er en av de raskest voksende sportene i verden. Per i dag driver Henriette Kalgraff bedriften med god hjelp fra støttespillere og i disse dager etableres et AS med to fast ansatte.

Kystlinjen vår er helt unik og Sotra er et av de beste stedene i verden for mektige naturopplevelser. Supboards vil bidra til økt fokus på Sotra og Øygarden som reiselivsdestinasjon og vil styrke tilbudet på Handelsstaden Glesvær.

24-7 SENTERET – ET DØGNKONTINUERLIG LAVTERSKELSENTER FOR RISIKOUTSATT UNGDOM (Mai 2016)

Målgruppen for prosjektet er risikoutsatt ungdom i alderen 15-23. Risikoutsatt ungdom med innvandrerbakgrunn vil ha førsteprioritet i prosjektet.

Nye studier viser at hver fjerde elev dropper ut av ungdomsskoler og videregående skoler i regionen vår, noe som raskt ekskluderer disse ungdommene fra det ordinære arbeidsmarkedet.

Prosjektet har som målsetting å kunne tilby hovedaktiviteter som alternativ skolehverdag for dropouts og tilrettelagt fritid for ungdom som faller utenfor ordinære fritidsaktiviteter. Prosjektet vil således følge opp ungdom både i forhold til hjem, skole/arbeid og fritid. Målsettingen er å redusere uønskede hendelser innen dropout, generell adferdsproblematikk, rus og kriminalitet med 50 prosent.

Prosjektet er nyskapende først og fremst fordi det på sikt vil være et døgnkontinuerlig omsorgstilbud for ungdom i faresonen og fordi en vil tilrettelegge for et rekrutterings, – utrustnings- og koordineringssenter for frivillige. 24-7 vil kunne være et ressurssenter som server Basecamp på Sartor senter.

BEATE EINEN – GLASSBLÅSER OG DESIGNER (Mai 2016)

Glassblåser og designer Beate Einen fra Sotra har sin utdannelse fra Kosta Boda glassblåserskole i Skandinavias «glasshovedstad» i Småland i Sverige (også kalt Glasriket) og har designutdannelse fra UK. Med fokus på form og design skaper hun alt fra bruksgjenstander til skulpturelle arbeider. På denne måten beveger hun seg i grenselandet mellom design, kunst og håndtverk. I år har hun mottatt Statens kunstnerstipend.

Arbeidene hennes har vært vist ved en lang rekke internasjonale utstillinger og designmesser verden over og finnes i samlinger ved en rekke kunstindustrimuseer, i ambassader og i Europarådet. Hun utvikler nå en ny portefølje med arbeider innen glassmosaikk og belysningsskulpturer.

I tillegg satser grunderen på å utvikle produkter for bedriftsmarkedet for utsmykning av bedrifter og offentlige/kommunale bygg. Disse produktene vil bli utviklet i et nytt verksted med smelteovn i tilknytning til hjemmet.

Prosjektet tilfredsstiller fondets kriterier. Vi vil spesielt trekke fram eksport og internasjonalisering og profilering av regionen.

STOLTE STRILA – MED LIDENSKAP FOR KORTREIST MAT (Mai 2016)

Stolte Strila er en nystartet gründerbedrift etablert av to barndomsvenniner som fokuserer på produksjon av kortreist mat og drikkevarer som kan linkes til lokalsamfunnet vårt – det være seg tradisjonsrike oppskrifter og lokale småaktører på råvarer. Stolte Strila vil bidra til at alle småaktører i regionen lettere skal kunne profilere sine produkter.

Produktideene står i kø og den første «storslageren» – Lie-Lefsa er et faktum. Dette tradisjonsproduktet er basert på oppskrifter som var svært populære i gamledager. Lie-Lefsa kjøpes i dag av matbutikker- og kjeder, hoteller, restauranter, kulturarrangement, kommunal sektor og ikke minst privatpersoner.

Det skal investeres i ny «kjevlemaskin» som vil avlaste medarbeiderne veldig.

Stolte Strila ønsker et tett samarbeid med kommunene her ute i havet og samarbeider tett med NAV med utplassering av arbeidsledige, uføre, innvandrere og ikke minst pensjonister. Pensjonistene sikrer jevn tilgang på historier om tradisjoner og livet som Stril. Det er en selvfølge å ta i mot mennesker under utdanning som trenger utplassering fra skole.

BAK SCENEN – NY IMPROVISASJONS- OG TEATERSCENE PÅ STRAUME (Mai 2016)

BAK Scenen er en nystartet organisasjon med utspring i improvisasjonsmiljøet i Sotra Teaterlag. Visjonen er å ha ukentlige forestillinger hvor improvisasjonsforestillinger vil være i fokus. I Norge finnes i dag kun én improvisasjonsscene og denne ligger i Oslo. En tar sikte på at Sotra Kystby skal være basen for improvisasjonsmiljøet på Vestlandet.

En vil også tilby forestillinger innenfor andre sjangre som revy, cabaret, kor, konserter, stand-up og andre forestillinger som passer inn i konseptet. Bakscenen vil kunne romme totalt 200 publikummere og kan også tilby sitt publikum en liten bar/kafe.

En tar i tillegg sikte på å kunne bidra aktivt med kurs og forestillinger rettet mot barn og unge i samarbeid med ungdomsklubbene i regionen.

Aktørene i organisasjonen driver på ideelt grunnlag og de første årene vil driften være dugnadsbasert. På sikt er målsettingen flere arbeidplasser i lønnet arbeid.

VERKSTEDSGRUPPEN SOTRA – NYSKAPENDE BEDRIFTSSAMARBEID (Nov 2015)

Nedturen i oljenæringen har truffet leverandørindustrien hardt og behovet for omstilling og nytenkning er åpenbart. Verkstedsgruppen Sotra er en gruppe samarbeidende bedrifter innen mekanisk industri på Sotra. Gruppen har startet opp et prosjekt for å møte denne utfordringen. Prosjektet innebærer et offensivt og nyskapende samarbeid mellom i utgangspunktet frittstående og konkurrerende bedrifter for å utnytte felles kapasitet, kompetanse og stordriftsfordeler i en utfordrende markedssituasjon. Et organisatorisk og strategisk samarbeid vil også kunne gi grunnlag for deltakelse i større anbudsrunder og innhenting av nye markedsandeler. En tar også sikte på å utvikle nye markeder geografisk, teknologisk og industrielt. Hovedprosjektet er delt inn i 3 tema: • Prosjektledelse og juridiske avklaringer • Forankring og forpliktende samarbeid • Utforming av tiltak og styringsmodell.

STEFFI STØVO – LOKALT FORANKRET SPISESTED/PUB (Nov 2015)

Gründer Kristofer Lie driver «mangesysleri» på Leitet gard på Fjell. Han introduserer nå «Steffi Støvo» – et lite spisested/pub på Fjell gard med sterk lokal forankring basert på lokal mat. Tanken er å videreforedle kortreiste lokale råvarer av topp kvalitet av egenproduserte lam og lokalskutt hjort. Steffi Støvo ønsker å være et bindeledd mellom lokale matprodusenter og leverandører og markedet og vil kunne bli en spennende ny reiselivsaktør i regionen tuftet på kvalitet, kultur og kompetanse. Viktig i dette arbeidet er merkevarebygging/profilering/markedsføring av stedet.

KNAPPSKOG SKULE – DIGG LÆRING (Nov 2015)

Knappskog skule er en barneskole med ca 200 elever. Det er en moderne skole med gode fysiske forhold for elever og lærere. I tillegg til ordinær undervisning så har skolen en inntaksklasse for barn som trenger grunnleggende norskundervisning. Skolen ønsker å gjennomføre et pilotprosjekt på barnetrinnet med digital undervisning. Det innebærer opprettelse av en ordinær digital klasse på ett trinn samt en digital inntaksklasse for elever med særskilt norskundervisning. Realfagskompetanse og IKT-kompetanse er på mange måter to sider av samme sak og et mål med prosjektet er å styrke elevenes realfagskompetanse ved bruk av digital undervisning. Parallelt ønsker en å styrke norskkunnskapene til fremmedspråklige elever og om det gir bedre integreringsmuligheter i skolen. Skolen leverer i hovedsak alle elever til Tranevågen ungdomsskule og dette prosjektet ses i sammenheng med prosjektet «Utenfor bok(s)en» som er en viktig del av samhandlingsprosjektet skole/næringsliv «Kunnskapsbyen i vest»

SEIFISK – NY FANGSTMETODE FOR SEI (Nov 2015)

Selskapet Seifisk sin forretningside er å drive et «lønnsomt fiskeri i samarbeid med oppdretts- næringen». Dette har vært vanskelig med tanke på at det er forbudt å fiske nærere enn 100 m fra oppdrettsanlegg og den risiko det kan føre til med tanke på rømming. Gründer Henning Sandøy har i godt samarbeid med Blom Fiskeoppdrett fått dispensasjon fra denne regelen fra Fiskeridirektoratet og har fanget 30 tonn sei i 2014 og 2015 ved 7 oppdrettsanlegg. Fisken blir satt i lås i 2-8 uker for å foredle kvaliteten og er levert fiskemottak. Fangstmetoden har en rekke fordeler: lett tilgjengelighet, god kvalitet på fisken og stor grad av forutsigbarhet både med hensyn til mengde og kvalitet. Seifisk i Øygarden vil kunne bli et pilotanlegg for en rekke slike anlegg langs norskekysten.

NORDSJØFARTMUSEET (Mai 2015)

Nordsjøfartmuseet er et av fyrtårnene i Kysteventyret, den regionale reiselivssatsingen. I Sund kommune er museet den institusjonen som i størst grad formidler kultur til gjester fra inn- og utland og det fungerer som kommunens kulturhus. En lang rekke arrangører innen privat og offentlig sektor benytter fasilitetene til møter og samlinger av forskjellig slag. Museet har også et vel utbygd tilbud til skolelever som er godt forankret i læreplaner. Aktiviteten er sterkt økende og et omfattende løft i form av nytt kjøkken, museumsbutikk og tilbud til barnefamilier er nødvendig. Oppgradering av museumsbutikken vil øke inntektsgrunnlaget og vil gi museet et godt omdømme som et av fyrtårnene i regionens reiselivssatsing.

BIFF SOTRA (Mai 2015)

Bergen Internasjonale filmfestival (BIFF) har i mange år presentert dokumentarfilmer for skoler i videregående og ungdomstrinnene i fylket, hvor elever og lærere ser filmene på Bergen kino. BIFF vil i år etablere BIFF Sotra på SF Sotra Kino. Filmene som presenteres inngår i temadager, hvor tre filmer per tema vises på kino utover skoledagen. Faste innslag i tilbudet til skolen har vært filmer om miljø og klima, samt emner som urbanisme, økologi kontra ressursutnyttelse og mat og landbruk.I år vil aktuelle tema være kystkultur, teknologiutvikling, fiskeri/havforskning og ernæringsbevissthet.

DECCA LIGHTING (Mai 2015)

LED-belysning som teknologi har i de senere år utviklet seg til å bli en fullverdig arvtaker til konvensjonell lysteknologi. Parallelt med LED-teknologiens inntog i markedet har det blitt stadig mer utbredt med intelligent styring av belysningen. En intelligent lystyring vil kort sagt besørge god belysning der man trenger det, når man trenger det. Dette prosjektet innebærer installasjon av to testanlegg med forskjellige styresystemer for LED gatelys i Straume Næringspark – under realistiske vær- og driftsforhold. Målet med pilotprosjektet er å teste og finpusse produktene slik at en hurtigst mulig kan igangsette serieproduksjon av enhetene, samt gi selskapet et solid grunnlag for demonstrasjon av teknologien overfor potensielle kunder på vestlandet.

DEI PÅ GJERDET SA (Mai 2015)

Dei på Gjerdet SA er en nyetablert samvirkebedrift som skal utvikle og selge samtidsprodukter og tjenester på Gjerdet kulturminnegard i Fjell. Pengene skal gå til utvikling av produktportefølje til butikk. Bedriften har som målsetning å etablere merkevaren «Made in Sotra» for kvalitetsprodukter innen håndverk, mat og reiselivsopplevelser. For å sikre et best mulig produktsortiment til butikklansering vil det bli gjennomført prosesser der lokale håndtverkere utvikler nye produkter i samarbeid med etablerte designere. Av samarbeidspartnere kan trekkes frem etablerte elevbedrifter i skolen, bedrifter i regionen, Sotra Husflidlag, Høgskulen i Bergen, museer i regionen (Sotra & Øygarden) og særlig Fjell festning. Det er en målsetning å samle og profesjonalisere kulturnæringer innen mat og håndverk. Miljøet på Gjerdet vil være en meget viktig aktør innen regionens reiselivssatsing.

INRANGE SAVING LIVES (2014)

Redningskonseptet kan brukes over alt, men fokuset er i første omgang på båt og rigg. Minutter kan være avgjørende i en katastrofe. Dette systemet vil gjøre redningssituasjonen sikrere for letemannskapet og vil kunne spore opp savnede raskere. Det innebærer automatisk opptelling på mønstringsstasjon, informasjon om hvor den enkelte befinner seg og overføring av data til «nettsky» slik at andre etater kan få den samme oversikten ved behov for bistand. En MOB (Man Over Board)-funksjonalitet vil gjøre det mulig å finne savnede ved overflatesøk og et armbånd med «panic-button» vil kunne trigge alarm på bro hvis det skulle være behov for assistanse.

SKIKKELIG MAT (2014)

Et spennende, nytt matkonsept med kombinert butikk og kafé, tuftet på kvalitet, kultur og kompetanse. Ønsker å være bindeleddet mellom lokale matprodusenter og leverandører og markedet. En tar sikte på å gi kundene nye smaksopplevelser med høy fokus på «happenings». En tar sikte på å arrangere temadager med smaksprøver og events rettet mot bedriftsmarkedet. De lokale produsentene vil da delta aktivt med demonstrasjon av sine produkter både i butikk og kafe. Vi kan nevne mikrobryggkvelder, kortreist sjømat, økologiske bakervarer, lunsjbokser/pakker til lokalt næringsliv, kortreist bondetapas, nypoteter og makrell fra Sotra, produktdemonstrasjoner og kulturkvelder. En tar også sikte på at butikken blir en testkanal for nye produkter og små spesialserier

CAELI WALL SYSTEM  (2014)

Caeli System ble etablert våren 2012 på bakgrunn av en idé til en oppfinnelse. Ideen var å utvikle profilering og reklamevegger med en trykkluftbasert teknologi. Caeli Wall er en helt ny type tosidig messe-, og profileringsvegg. Målet med prosjektet er å utvikle og selge gode, enkle og fleksible utstillingssystemer til det internasjonale markedet. Utstillingssystemet er modulbasert og en ønsker å bidra med et grønt produkt i en bransje som er kjennetegnet av bruk og kast. Veggen, som nå er klar for markedet, får sammenlagt plass i en koffert og har innebygget elektrisk pumpe. Veggen veier i underkant av 7 kilo og kan tas med som håndbagasje på fly. Dagens tilsvarende løsninger veier opp mot 30 kg. Veggen har mange ulike bruksområder og den vil lette hverdagen for mange som driver med f.eks firmapresentasjoner og messedeltakelse. Patent og designbeskyttet i Norge. Godkjent for internasjonal patentsøknad.

APAGON (2014)

Prosjektet handler om å gi ungdommer kunnskap og erfaring med filmskaping ved å la profesjonelle filmskapere undervise og hjelpe dem med praktiske øvelser. Målet er å skape interesse for et medium i stadig utvikling. Produksjonsselskapet Apagon startet på Sotra, og driver hovedsakelig med film, web og design. Et av de første prosjektene Apagon hadde, var et undervisningsopplegg for elever i Fjell kommune som utviklet seg til en filmworkshop – et interkommunalt samarbeid mellom Fjell, Sund, Øygarden og Askøy. Nå spres dette prosjektet videre til flere kommuner i Hordaland, og potensielt Rogaland og Sogn og Fjordane. Det er en målsetning å etablere en filmfestival på Sotra kino fra høsten 2015, hvor elevenes beste filmer vises i en egen kategori.

SIM SUBSEA (2014)

SIM Subsea-piloten skiller seg ut fra lignende e-læringsverktøy på markedet ved hjelp av matematikk, industricase og spillmetodikk. Fondsmidlene skal brukes på utvikling av en egen ODV-modul som skal inngå som en del av undervisningen for ingeniørstudenter i regionen – spesielt med vekt på undervannsteknologi drift & vedlikehold. Det tas sikte på å utvikle moduler som dekker deler av ingeniørutdanningen. Modulen vil kunne være et produkt av internasjonal interesse. Høgskolen i Bergen tar sikte på å utvikle produkter i form av opplæringsmoduler til industrielle partnere som igjen vil åpne opp for muligheter i det internasjonale markedet – både innen undervisningssektoren og industrien. Prosjektet vil også være verdiskapende for regionen ved at studenter ser karrieremuligheter lokalt.

KYSTEVENTYRET – NY SAMHANDLINGSMODELL FOR REISELIV (2014)

Ny innovativ samhandlingsmodell mellom aktører i privat sektor, offentlig sektor, kompetanse – sektoren og frivillig sektor. Modellen skal prøves ut på årets Julemarked på Sotraplassen ved Sartor Storsenter. Her vil private utstillere bli koblet med byggfaglinjer ved videregående skoler for å bygge markedsbodene. Markedet engasjerer ungdomsbedrifter ved Sotra vidaregåande skule. Kysteventyret vil levere innholdet til julemarkedets boder enten det er kortreist mat , kunsthåndverkere og andre spennende nisjeleverandører som passer inn i konseptet.

ARRANGEMENTSPOOL SOTRA ARENA (2013)

Sotra Sportsklubb ønsker, sammen med Norges Håndballforbund Region Vest, å etablere en «Arrangementspool for Sotra Arena». Arrangementspoolen har til hensikt å sikre framtidige nasjonale og internasjonale arrangement til Sotra Arena. Det er svært viktig å skape gode regionale ringvirkninger for idrett og næringsliv gjennom aktiv markedsføring. Gjennom arrangementspoolen tar en sikte på å etablere faste avtaler vedr. arrangementsutvikling, etablere samarbeidsavtaler med lokale nøkkelbedrifter og faste avtaler med medier om profilering av arrangement. Det vil bli utarbeidet en promotionvideo for Sotra Arena-arrangement. En tar sikte på å utarbeide en ROS (risiko og sikkerhetsanalyse), en oppgaveanalyse og en mal for avvikling av større arrangementer i Sotra Arena.

LUFTSKIPET – NY LOKAL ARENA FOR KUNST OG KULTUR (2013)

Luftskipet blir plassert sentralt i Sotra Kystby, som nå er under utvikling. Ideen er å skape en lokal arena som skal promotere kystkultur, etablere en salgskanal for kunst, samt satse på undervisning av barn og ungdom på Sotra. Konseptet er en videreutvikling av et delprosjekt i «Perler i Nordsjøløypa» og satser på så vel profesjonelle kunstnere som kunstnere i etableringsfasen. Sotrakunsten og kystkulturen vil være vesentlig i Luftskipet som tar sikte på å etablere et spennende og nytt konsept. I tillegg til galleri og informasjonsbase vil Luftskipet drive med formidling til offentlig sektor og private innenfor kategorier som design, utsmykking og estetikk. Det er også en klar målsetting å satse på barn og ungdom med kurstilbud som redigering av bilder

PILOTPROSJEKTET UTENFOR BOK(S)EN (2013)

Essensen av pilotprosjektet er opprettelse av minst to digitale klasser på henholdsvis Fjell og Tranevågen ungdomsskule, der en vektlegger bruk av nettbrett og interaktive tavler til å fremme elevens læring. Klassene skal utforske og presse mulighetene for bruk av IKT i undervisningen. En tar sikte på å etablere pedagogisk spisskompetanse på IKT. Dette er tenkt gjort i et innovativt samspill med privat sektor slik at skole og næringsliv best mulig kan bidra sammen til å sikre Norges konkurranseevne. Utgifter vil innebære innkjøp av nettbrett med tastatur til alle elever. Det krever apps til produksjon av tekst, bilde, lyd, video, presentasjoner og deling. Lærere vil ha behov for grunnleggende opplæring i bruken, inspirasjon fra deltagelse på konferanser og muligheter til å kjøpe nye apps til utprøving.
Målsetningen med prosjektet er også å oppmuntre talentfulle ungdommer i regionen til å utdanne seg innen dette feltet og gi dem en mulighet til å lære næringslivet vårt i regionen å kjenne.

VILVITESENTER I SOTRA KYSTBY (2013)

Sartor Holding har stiftet selskapet Sotra Vitensenter. Selskapet samarbeider med Bergen Vitensenter om etablering av et eget VilVite-senter i Sotra Kystby. Et nytt Vitensenter på Sotra vil være et populærvitenskapelig opplevings- og læringssenter som skal ha lokal forankring i historie, kultur og næringsliv og fokusere på klima, energi og sjø/kyst. Det skal være en møteplass for opplevelser, læring og avkobling. Et forprosjekt for etablering er nå avsluttet og målgruppen er bestemt. Senteret skal styrke realfagkompetansen til barn og ungdom i regionen i alderen 6 – 14 år gjennom aktiv deltagelse i læringsprosessen og øke interessen og forståelsen for naturvitenskap, realfag og teknologi. For å sikre gode ringvirkninger for hele regionen og at installasjonene i størst mulig grad appellerer til innbyggerne, legges det opp til et kartleggingsprosjekt/forstudium i form av workshops med bedrifter/bidragsytere i regionen, intervju av potensielle besøkende, samt en kreativ idedugnad med skoleklasser.

PROSJEKTET MORGENDAGENS MUSIKERE (2013)

Kroken Musikksirkel er et unikt musikktilbud i regionen i skolens SFO-tid, hvor barn mellom 6 – 14 år lærer å spille ulike instrumenter og får utfolde seg kreativt gjennom sang og dans. Musikksirkelen er et tilbud i sterk vekst, fra starten i 2009 med 26 elever, til i dag hvor 74 elever deltar. I tillegg til undervisning har en musikkteater for barnehager i regionen. Musikksirkelen ønsker å investere i nye instrumenter, nettside og kommunikasjonsløsninger, samt lyd/lysutstyr. Ved å kjøpe inn flere instrumenter oppnås et utvidet tilbud. En ny nettside vil gi foreldrene rask og oppdatert informasjon og god mulighet for å følge opp barnas utvikling, samt bedre synlighet i regionen. Ved å kjøpe inn mer profesjonelt lydutstyr som høyttalere og mikrofoner til konserter og lyskanoner og black-box til teater, sikrer en større opplevelse og kvalitet.

SOTRA SPORTSKLUBB (2012)

Sotra Sportsklubb bygger ut Straume Idrettspark til et idretts- og aktivitetsområde i tillegg til et messe/konferansesenter og konsertområde. Utbyggingen vil gi nye og store muligheter for hele vår region innen et bredt spekter som idrett, næringsliv, helseforbygging og skole/undervisning – og ikke minst gi en verdiøkning for hele regionen. Som aktivitetsområde vil Straume Idrettspark være tilgjengelig både for organisert idrett, uorganisert aktivitet og rekreasjon for innbyggere. Som messe-/konferansesenter vil Idrettsparken kunne tilby hele 15.000 m2 innendørs messeområde i tillegg til 18.000 m2 utendørs. Med små og store møterom i flerbrukshallen i tillegg til 2 konferansesaler i gangavstand blir det også mulighet for å arrangere små og store konferanser – gjerne i tilknytning til en messe. Dette vil gi store muligheter for næringslivet i regionen. En vil starte et større markedsføringsprosjekt for å profilere og synliggjøre mulighetene og næringslivet i regionen.

SOTRA KYSTBY INFOSENTER (2012)

Det har lenge vært et ønske om å få etablert et Infosenter hvor en kan få informasjon og nyheter om utviklingen av regionsenteret på Straume. Senteret vil være en felles base eller «scene» om en vil for presentasjoner av området som utviklere, utbyggere, det offentlige og andre aktører i regionen kan benytte – og ha nytte av og bidra til en bærekraftig utvikling og økt verdiskaping i regionen. Sotra Kystby Infosenter vil bli etablert i Gjensidiges tidligere lokaler i Sotra Minimarked. En har også satt i gang arbeid med en dokumentarfilm som har til hensikt å følge «transformasjonen» og utviklingen gjennom de neste 15 årene. Målsettingen er å følge alle aktører og prosjekter etter hvert som de involveres. Til sist vil en da sitte med en stor dokumentasjon på et ambiøst prosjekt – omforming av Straume fra et kjøpesentersted til en Kystby. Fra slutten av oktober vil en ha en kort versjon som vil rulle og gå på storskjerm i Infosenteret. Det vil også bli to store «touch-skjermer» hvor en kan hente informasjon om prosjekter, se på modeller mv.

PROSJEKTET FISKARBONDENS MARKNAD (2012)

Fiskarbondens marknad ble startet etter forprosjektet «Mat og Merkevare», gjennomført av Gode Sirklar. Under dette prosjektet ble lokale mataktører og produsenter kartlagt og det ble identifisert et behov for et utsalgssted for kortreist mat. Reiselivsprosjektet  Kysteventyret  tok initiativ og det første markedet for lokale småskalaprodusenter ble arrangert i september 2010. En viktig samarbeidspartner har vært Sartor Storsenter som stiller areal til disposisjon for å avholde markedet. I 2011 ble 5 markeder avholdt og det er planlagt arrangert 4 markeder i 2012. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Kysteventyret, Vest Næringsråd, Sartor Storsenter, lokalmataktører og håndverksaktører. I tillegg har Restaurant og Matfag og Design og Håndverk på Sotra Vidaregåande Skule prosjektet som utdanningsprogram. Målsettingen videre er å utvikle en egen driftsform som kan være bærekraftig og effektiv. Gjennom prosjektet skal deltakende småskalaprodusenter profesjonaliseres, blant annet skal det utarbeides en løsning på bedre markedsinformasjon og salg. Kort oppsummert vil en samle bedrifter og mindre aktører innenfor lokalmat og håndverk. Det er også et ønske om å arrangere Fiskarbondens Marknad i Sund og i Øygarden.

MAX RESULTAT (2012)

Max Resultat er et lokalt web- og markedsføringsbyrå lokalisert på Straume. Bedriftens forretningside er rådgivning- og løsninger for effektiv markedsføring og kommunikasjon på internett. I takt med den digitale utviklingen på internett og mobile flater, dvs smarttelefoner og nettbrett. Tatt i betraktning at dagens to primære kommunikasjonsplattformer er nettopp epost og sms, er det dette markedet en satser på. Max Resultat arbeider med å utvikle et nytt produkt – et SMS og e-postbasert kommunikasjonssystem samt flerkanalsmarkedsføring. En starter opp med et forprosjekt mot utvalgte bransjer som bilverksteder, tannleger og dyreklinikker.

MATILLA (2012)

Bedriften MaTilla AS ble etablert i Fjell kommune januar 2012. Bedriften designer, produserer og selger klær/sko/tilbehør til kvinner. Alt design utføres av eier, Hilde Sævild Teige som også er daglig leder i bedriften. Produksjonen «outsources» til produsenter i Kina. Her er det inngått avtale med agent, og det er etablert et samarbeid med 5 ulike produsenter. Høstkolleksjonen er ute i 10 butikker fra oktober 2012. Nettbutikk ble lansert november 2012. Egen nettside er etablert og en har en aktiv facebookside. Design for kolleksjonen 2013 er klar og bedriften har søkt om støtte til markedsføring/stand på messe samt støtte til forretningsreise til Kina. Begge prosjektene er avgjørende for videreutvikling av bedriften.

COREALLPROSJEKTET (2012)

CoreAll er et nyetablert selskap etablert i 2012 med forretningsadresse i Fjell. Selskapet ble etablert på bakgrunn av en ny oppfinnelse til bruk innen boring av lete- og avgrensningsbrønner etter olje og gass. Oppfinnelsen «Intelligent Coring System» ble patentert i juni 2012. CoreAll er nå inne i neste fase som er å gjennomføre en detaljert konseptstudie for å evaluere tekniske muligheter og løsninger. Eierne har spesiell kompetanse i petroleumsteknologi, og har lang og meget relevant erfaring fra oljebransjen. Selskapene Statoil og Lundin er meget positive til prosjektet. CoreAll har mottatt støtte fra Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd. Prosjektet tilfredsstiller krav til nyskaping, miljøforbedring, nye produksjonsmetoder,  kostnadsbesparelser, skaping av nye arbeidsplasser, og eksport/internasjonalisering samt profilering av regionen som innovasjonsregion.

HJELP TIL HJELP (2011)

Kommunepsykolog i Øygarden, Ove Heradstveit, har over tid avdekket et stort udekket behov i hjelpeapparatet. En mangel på oversikt over hva som finnes av tilgjengelig hjelp, i form av kurs, veiledning, grupper, samtalebehandling, opplæringsprogrammer og tilsvarende. Denne informasjonen skal samles på en helt ny nettportal som ble lansert 1. januar 2012. Slike tilbud er en viktig del av det forebyggende arbeidet hva angår psykiske lidelser, heter det i søknaden. Den mangelfulle oversikten går utover en rekke brukere som ikke får et så godt tilbud som de burde. Det fører videre til at nødvendig kompetanseheving innen hjelpeapparatet blir mye preget av tilfeldigheter, da det i praksis blir vanskelig å planlegge deltagelse på kurs. Nettportalen vil kunne bidra til å sette regionen på kartet som en foregangsregion når det gjelder forebyggende arbeid innen psykisk helse.

BOSNIAPROSJEKTET (2011)

Det skal etableres en restaurant- og matfag linje i Konjic i Bosnia-Hercegovia, etter modell fra Sotra Vidaregåande Skule. Det skal også satses på å etablere ungdomsbedrifter. Gjennom ungdomsbedriftene får elevene et godt og praktisk rettet innblikk i arbeidslivet, i tilegg til at de får innsyn i hvordan det er å drive egen bedrift. Gründerprosjektet i Bosnia kan bidra til å redusere den store arbeidsløsheten i Konjic, håpet er at ungdommene blir en skapende kraft i næringsutviklingen – at de kan skape arbeidsplasser, basert på den gode og uutnyttede råvaretilgangen i regionen. Faglærer Eva Danielsen på Sotra er involvert i prosjektet og blir sentral i arbeidet med å bygge opp et komplett skolekjøkken for undervisning. Det skal også etableres et moderne serveringslokale i glass i tilknytning til kjøkkenet, som åpner for restaurant- og kafedrift. Skolen ligger sentralt langs elvebredden i Konjic. Restaurant- og matfagutdanningen er i gang med den teoretiske undervisningen – den første av sitt slag i landet. Undervisningen er særlig rettet mot å nyttiggjøre seg lokale råvarer.

VESTFORBERGEN.NO (2011)

Er en nettportal hvor all nyttig informasjon om Fjell, Sund, Øygarden og Askøy er samlet: en guide til lokale bedrifter, en kulturkalender og mye, mye mer. Håpet er at portalen skal bli en selvfølge i regionen, en lokal informasjonskanal. Det skal ikke være en nettavis, men en samling av relevante lenker og informasjon.

RADIO SOTRAS UNGDOMSSATSING (2011)

Radio Sotra vil i høst starte opp en ny ungdomsredaksjon som under kyndig rettledning vil få ansvar både for teknikk og programledelse av sendinger hver uke. I 10 år har Radio Sotra hatt kunnskapskonkurransen “12 rette” for 6. klassinger. Dette er et populært tiltak som radioen får mye skryt for av foreldre, lærere og ikke minst elevene selv. Tanken er nå å videreføre dette på en slik måte at 7. klasse elever fra de skolene som kommer til semifinalene i 12 rette konkurransen får sjansen til å være med i ungdomsredaksjonen. 24 elever skal gjennom “auditions”. Når dette skoleåret er omme beholdes om lag halvparten av elevene som får være med videre. Disse elevene blir igjen faddere for nye elever som blir invitert med neste høst. Målsettingen med prosjektet er å oppmuntre talentfulle ungdommer til å utdanne seg innen dette feltet og gi dem en mulighet til å lære næringslivet vårt i regionen å kjenne. Lykkes vi med prosjektet vil vi om noen år ha ungdommer fra Sotra og Øygarden som jobber både i NRK, TV2. BT, VestNytt mm. Journalister med bakgrunn fra Fjell, Sund og Øygarden som kjenner regionen vil alltid være en fordel når vi skal profilere regionen vår.

YOGASTUDIOET (2011)

Yogastudioet er lokalisert på Brattholmen kai og åpnet i 2009. Brit Misje Haugro er læreren fra Ågotnes skole som sa opp jobben sin og reiste sammen med sin mann til USA – og ble hektet på yoga!  Da hun kom tilbake fant hun ut at denne typen yoga ikke fantes i Bergensområdet og reiste til Mexico for å utdanne seg til Bikram instruktør! Studioet satser på den indiske yogaformen Bikram Yoga som er utfordrende fysisk. Yoga har en fantastisk evne til å helbrede både fysiske og emosjonelle skader. Det finnes i dag over 1.700 Bikram yoga studioer på verdensbasis og over 17 millioner brukere. Hun ser det som sin livsoppgave å tilby en alternativ treningsform og har særdeles fornøyde kunder som forteller om reduserte rygg og skulderplager og forbedret alméntilstand. Virksomheten er i vekst og skaper nye arbeidsplasser.

SIM SUBSEA – NCE SUBSEA (2011)

Som nasjon er vi helt avhengig av ny kunnskap for å øke vekstkraften i næringslivet vårt. Den petromaritime næringen er sterk i Hordaland og med undervannsteknologiklyngen er den verdensledende i internasjonal sammenheng. Skal den også være det i fremtiden må vi satse på fremtidige generasjoner og et økt samspill mellom skole og næringsliv. SIM Subsea er et e-læringsverktøy som tar utgangspunkt i et besøk hos lokal industri som videreføres til en klasseromsmodell gjennom et e-læringstilbud. Her får elevene oppdrag som skal løses med en matematikkmotoren og spillet Kikora som tar utgangspunkt i læreplanen til elevene. I prosjektet skal det leveres en digital læringsplatform innefor matematikk i en praktisk situasjon i subseanæringen. Prosjektet SIM Subsea tar således sikte på å utvikle et nytt læringstilbud for å få flere interessert i matematikk og forståelse for de utfordringer og muligheter som er i den lokale industrien. SIM Subsea vil være et verktøy som vil passe svært godt inn i undervisningsopplegget i Teknologilinjen på Sotra Vidaregåande Skule og som også er hovedleverandør til bachelorstudiet i undervannsteknologi som leveres av Høgskolen i  Bergen og som er etablert i lokaler hos AGR på Straume.

SEABED SERVICES (2010)

Utslipp av miljøgifter til havnebasseng, fjorder, elver og innsjøer utgjør et stort problem rundt om i verden. Miljøgiftene tas opp i næringskjeden med det resultat at dyr og mennesker utsettes for fare om vi ferdes i eller høster næring fra slike områder.
SeaBed Services har utviklet et miljømudringssystem basert på moderne ROV (Remote Operated Vehicle) teknologi som renser forurensede områder. Metoden består i å spyle frem de fine partiklene som forurensningen er knyttet til under høyt trykk, suge disse opp og samtidig la grus og stein og andre gjenstander ligge igjen på havbunnen. Spyling og oppsuging foregår i et lukket system slik at forurensede sedimenter ikke spres til omgivelsene eller til vannmassene rundt. Utstyret fjernstyres fra land.
Selv om driftsoperasjonene er prosjektrelaterte og spredd nasjonalt og internasjonalt er det viktig for selskapet å ha god lokal foranking. Største eier i selskapet SEC er lokalisert på Ågotnes.
Markedet er enormt og bare i Norge har myndighetene estimert markedet for opprenskning av tidligere tiders forurensning på havbunnen til mer enn 20 milliarder kroner. Grunderselskapet er og ønsker å forbli et lokalt forankret selskap som bygger på den industrielle infrastruktur og kompetanse som finnes i Bergen og region vest.

LOYAL (2010)

Galeasen «Loyal» er en galeasrigget hardangerjakt, bygget i Rosendal i 1877. Skuten var opprinnelig bygget for transport av sild i tønner, men senere fraktet hun klippfisk og tørrfisk. Sannsynligvis er «Loyal» den eldste galeasjakt fortsatt i bruk.
I 1974 kjøpte John Hausberg «Loyal». John Hausberg og hans sønn Audun Hausberg brukte over 20 år på å restaurere den. «Loyal» er i dag i bruk som turist- og opplevelsesbåt med base i Bergen og Fotlandsvåg. 7, juni 1997 ble galeasen» resjøsatt etter restaureringen. «Loyal» har en egen venneforening, Loyale Venner, med ca 500 medlemmer.
Loyalreiser tilbyr organiserte seilaser både langs kysten og til havner rundt Nordsjøen samt dagsturer og flerdagers turer for egne grupper.
Mye av Loyal’s inntekter kommer fra serveringen om bord.  Catering er en stor del av driften og siden skuten er en restaurant i konstant ”bevegelse” blir logistikken mer krevende og leveransene til skuten ofte unødig kostbare. Det er således et stort behov for å utbedre kjøle- og frysekapasiteten om bord samt utvide byssen slik at en får en mer forutsigbar inntjening samt å øke matvaresikkerheten.

VEST BÅTSERVICE (2010)

Vest Båtservice er et marint senter og serviceverksted for fritidsbåter etablert på Møvik Kai på vestsiden av Sotra.
Det mekaniske verkstedet Tangerås Mekaniske – på Eide på Sotra utenfor Bergen har utviklet en serie av innovative slippvogner og kaikraner. Selskapet inngår nå i Vest Båtservice. Produktene har meget høy kvalitet og er utviklet for krevende maritime miljø.
Metallprodukter som skal overleve og fungere godt i maritime miljø må overflatebehandles skikkelig.  Derfor benyttes andre lokale eksperter på metallisering og varmforzinking som Lie Overflateteknikk og Zinken.  Kaikranene blir overflatebehandlet etter Nordsjøstandard noe som sikrer en lang levetid..

PORSVIK BRUK (2010)

Like over broen til Algrøy vest i havet står det et skilt ved veien som viser vei til Urtemakeriet og Porsvik Bruk. Her har Bjørn Thorbjørnsen og Kirsti Johanne Back en eiendom på 13 mål med rundt 300 meter tilhørende strandlinje beliggende vakkert til i Torvsundet mellom Algrøy og Langøy.
Gjennom foretakene er forretningsideen å drive økoturisme eller bygdeturisme om en vil – med overnatting og båtutleie til turister. Urtemakeriet holder åpent hver lørdag og tilbyr brød og annet bakverk fra vedfyrt bakerovn.. Alt er økologisk så langt det er mulig og en viktig del av konseptet er å skape atmosfære for de besøkende. En driver i dag et lite gartneri med økologiske grønnsaker og urter og produserer økologiske egg fra frittgående høns.
Bjørn og Kirsti samarbeider aktivt med Inn På Tunet prosjektet i regi av Hordaland Fylkeskommune hvor en tar imot grupper fra institusjoner, skoler eller barnehager for å være med å bake. En deltar aktivt i Kysteventyret i regi  av Gode Sirklar, det nyoppstartede Fiskarbondens Marknad på Sartor Storsenter. Bondens Marked i Bergen, Langøymarknaden og andre arrangement.
Eiendommen har et stort potensiale. Strand og flytebrygge er er oppgradert og en holder for tiden på med rehabilitering av gjestehus med formål utleie.
Prosjektet blir i dag sett på viktig verdiskaping innenfor lokal kultur inkl matkultur og reiseliv

LIE OVERFLATE TEKNIKK (2009)

Lie Overflate Teknikk ble etablert i 2004 og er lokalisert i Ågotnes Industripark. Bedriften arbeider med overflatebehandling og korrosjonsbeskyttelse.
En så tidlig de utfordringer som lå i kvalitetsforbedringer. Allerede den 1. Juni 2005 – som den første i bedriftens bransje på Sotra – ble bedriften ISO – sertifisert og i september 2006 ble en godkjent som leverandør i henhold til Achilles Joint Qualification System. Bedriften er også godkjent som lærebedrift i Maskin og Industrimalerfaget.
Siden har en arbeidet kontinuerlig med kvalitetsforbedring.

En rekke henvendelser fra kunder handlet om korrosjonsproblemer ved bruk av subseautstyr. Problemene går i korthet ut på at ved hulromsprofiler som er vanlig på dette utstyret blir innvendige hulrom vanskelige å få overflatebehandlet på konvensjonell måte.

Dette løste Lie Overflateteknikk ved å utvikle et system for voks-, anode korrosjons -beskyttelse. Løsningen viste seg å fungere godt og er siden videreutviklet og innrømmet patentbeskyttelse.

En ser nå en stor mulighet for å kommersialisere produktet/løsningen som det er stor interesse for i markedet.

KLYVA (2009)

Klyva er en av hovedaktørene i reiselivssatsingen i Øygarden kommune.
Aktivitetene er mange, men hovedfokuset er opplevelser i Øygardsnaturen. I dag har en hele 12 aktivitetsledere som er kurset i selskapets aktivitetslederprogram.
I samarbeid med Turistinformasjonen i Bergen planlegger en nå å selge ”pakker” som turister kan kjøpe i Bergen før de blir fraktet ut til regionen i busser – dette kan være kulturelle turer og guidete turer i nordsjøløypa kanalisert gjennom Kystmuseet, ekstremsportpakker eller pakker med fiskeopplevelser i samarbeid med andre aktører som Blomvåg Fjordhotell, Nautnes fiskevær, Kafeen på Hellesøy, det nye visningssenteret for oppdrettsfisk i Ovågen

I Øygarden er det tidligere spilt inn en ungdoms/familiefilm SOS Svartskjær som har ført til mye god reklame. Klyva ønsker nå å etablere et nytt ”fyrtårn” som kan trekke turister, media og ikke minst bedrifter til Øygarden – og dette er brohopping fra Rongesundbrua. Klyva har fire års erfaring med brohopping og strikkhopping og har utstyr, forsikringer og beredskapsplaner som gjør denne høyrisikoaktiviteten til en lavrisikopplevelse!

TURISTBASE I GOLTASUNDET (2009)

Goltasundet er en av de virkelige naturperlene i Sund kommune.
Nordsjøløypegruppen Ut mot havet er en lokalt etablert organisasjon som består av tur-, natur- og kulturinteresserte personer i Sund. Hovedformålet er å fremme friluftsliv og legge til rette for turisme langs Nordsjøløypa Glesvær-Telavåg- Kjereidet, inkludert Nordsjøfartsmuseets historieløype i Telavåg.
Nordsjøløypene i regionen binder sammen gamle ferdselsveier og langs disse finner en naturlig nok mange kulturminner. Ut mot havet – gruppen samarbeider med Perler i Nordsjø -løypa.
I Goltasundet arbeides det aktivt med å opparbeide en turistbase for å kunne tilby folk som ferdes med båt eller til fots et naturlig stoppested. Målet er at en etter hvert sammen med andre aktører skal kunne tilby så vel fastboende som tilreisende  aktivitetsbaserte opplevelser som
– fisking, bading, roing, dykking og andre naturopplevelser
– utflukter og konkurranser som roregatta, kajakkpadling, havørnsafari
Sentralt i satsingen er restaurering av to gamle sjøbuer som setter gruppen i stand til å tjene penger på salg av mat, utleie av fiskeutstyr, kajakker, robåter samt enkel overnatting

STRILALAM (2008)

Intensjonen med Strilalam BA er selv å ta hånd om fordeling av sau og lam. Detter er mer arbeidskrevende enn å levere dyrene på en bil og sende dem til slakteri, men på denne måten sikres god kvalitet helt fram til sluttproduktet. Valget har også ført til større inspirasjon i det daglige gårdsarbeid, og verdiskapingen foregår lokalt.
De sju lokale produsentene bak Strilalam har siden oppstart arbeidet aktivt med å bygge opp egne merkevarer – sjekk ut http//www.strilalam.no, hvor kunder har mulighet til å bestille varer direkte fra bedriften.
Videre er en med i planlegging av Gjerdet Kulturminnegård med Fjell kommune. Når denne gården står ferdig ønsker Strilalam å bruke vestlandsbruket både til kursvirksomhet og slag av produkter.
Strilalam vil være en viktig medspiller i å etablere Sotra og Øygarden som et ressurssenter for lokal mattradisjon og for «kortreist mat».

GJERDET KULTURMINNEGÅRD (2008)

Gjerdet kulturminnegård er et typisk vestlandsbruk som ligger på Fjell Gård, og som etter restaurering vil vise hvorledes livet til fiskebonden var på et småbruk på 1920 tallet.
Målsettingen med prosjektet er å ta vare på gamle mattradisjoner, utvikle opplevelsespakker i samspill mellom landbruk, kultur, historie og reiseliv, samt ta i bruk det flotte friområdet fra gården og opp til området rundt Fjell festning.
I de to stuene på gården vil det bli innredet kafe med inventar og utstyr fra to – tre ulike tidsepoker. Kafeen kan nyttes til små selskap, men vil også kunne servere grupper på 30 – 40 personer i tillegg til til vanlig kafèdrift med varierende åpningstider.
I kjelleren blir det plass til en gardsbutikk, der lokale bedrifter kan stille ut, markedsføre og omsette varene sine.

AASHEIM MEDIA – NY NETTBASERT KULTURKALENDER (2008)

Torbjørn Aasheim har gjennom sitt selskap, Aasheim Media, under utarbeidelse en ny internettbasert kulturkalender for Sund, Fjell og Øygarden. – Kulturivest.no. Denne vil være en nyskapning innen kulturbasert informasjon.
Målsettingen med prosjektet er å bidra til å gi alle innbyggere i regionen samt tilreisende til enhver tid komplett og oppdatert oversikt over alle arrangementene – det være seg arrangement innen sport, konserter, ulike møter, festivaler, omvisninger, messer, kunstutstillinger, samlinger mv. Det «aktive rommet» for kalenderen vil til enhver tid være 52 uker frem i tid.
Kulturkalenderen vil også fungere som et nyttig verktøy for turistinformasjonen i Sund, Fjell, Øygarden og Bergen.

NORSK – BOSNISK UNGDOMSPROSJEKT (2007)

Bakgrunnen for prosjektet en en partnerskapsavtale inngått mellom Vest Næringsråd og Ungt Entreprenørskap Hordaland. Avtalen innebærer at ungdomsbedriftene ved Sotra Vidaregåeande Skule tilbys assosiert medlemsskap i Vest Næringsråd og gjennom dette delta på våre møter på lik linje med våre ordinære medlemmer. Dette prosjektet kalles grunderprosjektet. På bakgrunn av dette prosjektet fikk VNR en forespørsel fra Sund kommune om å delta i et demokratiseringsprosjekt i byen Konjic i Bosnia. Målsettingen er å gjøre våre ungdomsbedrifter og deres produkter mest mulig konkurransedyktige gjennom internasjonal kontakt, og bidra til vår region blir ledende hva angår ungdomsbedrifter. Det er også en målsetting å overføre vår «modell» til Konjic slik at ungdomsbedrifter i Konjicregionen blir en skapende kraft i stedlig næringsutvikling.

SARTOR RENS (2007)

Therese Hagen har jobbet i renserifaget i 11 år. Hun var heldig og fikk tak i flotte lokaler i Sartor Helsehus på Straume. Her etablerte hun grunderbedriften Sartor Rens AS. Hun har allerede inngått avtaler med tre brudebutikker og har fått meget positive tilbakemeldinger fra såvel privatkunder som bedriftskunder. Bedriften er et flott tilskudd til grunderbedriftene i regionen, driver meget godt og tar sikte på å videreutvikle sitt produktspekter gjennom en rasjonell og miljøvennlig maskinpark.

TRAFIKKRADIO PROSJEKTET (2007)

Vår region har som kjent store utfordringer hva angår trafikkavviklingen i mange år framover. Lokalradioen for Fjell, Sund og Øygarden – Radio Sotra – planlegger fra årsskiftet 2007/2008 å starte opp en trafikkradio morgen og ettermiddag som vil sette et sterkt fokus på trafikkavviklingen i regionen. Trafikkradioen vil ha en tett dialog bl.a med politiet, Tide, Bergen Lufthavn Flesland, drosjer og andre for hele tiden ha et best mulig trafikkbildet og yte servicetjenester som vil komme alle innbyggere og næringslivet i regionen til gode. Dette vil være det første strakstiltaket i regionen med sikte på å bedre trafikkavviklingen.

GALLERI HAGANES (2007)

Stiftelsen Roald Tellnes Kunstsamling er en selveiende institusjon som ble opprettet av Fjell kommune etter at kunstneren Roald Tellnes hadde gitt mellom 250 og 300 kunstverk i gave til Fjell kommune. Galleri Haganes er et kunstgalleri opprettet på Haganes i lokalene til kunstsamlingen med det formål å tilby salgsutstillinger av utvalgte kunstnere. Utstillingen ble i 2006 flyttet fra Haganes til lokaler i Sartor Senter. Her tar en sikte på – ved hjelp av aktiv markedsføring – å etablere ulike rullerende salgsutstillinger i en publikumsnær salgsavdeling slik at en bidrar aktivt til et bedret kunst-og kulturtilbud regionen.

ULVESETH-TUNET AKTIVITETSGARD (2006)

Ulveseth-Tunet har vært i drift i mange år og er et tradisjonelt gårdsbruk med saueproduksjon. Elin J Ulveseth Minde overtok gården etter sin far i 2003. Elin arbeider idag aktivt for å gjøre gården til en bærekraftig og framtidsrettet arbeidsplass for flere samt en arena for læring og mestring for elever i grunnskolen. Nyskaping, nærmiljø, landskap /natur, kultur, identitet arbeidsplasser og samspill mellom skoleverket og gården som bedrift er viktige elementer i videreutviklingen av gården.

GLESVÆR KAFE (2006)

Kafeen på Glesvær åpnet dørene for publikum i mai 2001. I dag styres denne av Jon Steinar Midlang. Kafeen og Handelsstanden Glesvær er blitt en attraksjon hvor det kommer gjester fra fjern og nær både for å se den unike Handelstaden og for å smake den gode maten. Maten og plassen har fått både lokal og nasjonal omtale i media og mer kommer. Flere guider i Bergen har nå Glesvær som en del av sin reiserute i Hordaland ved guiding av turister.

GALLERI ÅSUN (2006)

Søstrene Åse Myhre og Unni Hjellum fikk leie et lokale som tidligere hadde vært klesbutikk på Sartor Storsenter (Arkaden over Baker Brun), pusset det opp og innredet det selv og åpnet 22 april iår et galleri hvor kundegruppen er folk som ønsker et unikt kunstverk. Her vil en finne kunstnerne primært fra Hordaland fylke med fokus på kunstnere i Fjell, Sund og Øygarden. Galleriet har også en kunstskole for barn i samarbeid med Fjell kulturskole.

CAR CLEANING COMPANY (2006)

CCC har som forretningsidé «Parker bilen, og den er rengjort når du er tilbake. Det unike med ideen er at tjenestetilbudet utføres i parkeringsanlegg integrert i kjøpesentre, flyplasser, sykehus etc. Bilpleien utføres mens kunden nytter tiden til andre gjøremål. Målet er rask ekspansjon og å bli den første landsdekkende bilpleiekjede som er lokalisert og integrert på de mest interessante parkerings areal. Med hovedbase på Sartor Storsenter i Fjell kommune ser en for seg tre til fire anlegg i hver av storbyene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

KRISTINS SMIE (2005)

Kristin Lie har noen år drevet gullsmedverksted i kjelleren i hjemmet sitt på Fjell gård. Nå satser hun og har åpnet nye lokaler i Rimibutikken på Fjell. Her tilbyr hun egen smykkedesign med røtter i kystkulturen. Et godt eksempel på at det spirer og gror i kultur og kulturbaserte næringer i regionen!

SMV ENGINEERING AS (2005)

SMV Engineering AS holder til på Steinsland i Sund kommune. Bedriften er eneforhandler av et patentert redningssystem – Sealift, en kurv som kan monteres på standbybåter og Sealift MOB som monteres på MOB båter. Pr idag har en levert 2 stk Sealift MOB som er i bruk på Veslefrikk. Tilbakemeldingene fra Statoil er meget gode. Det er en voksende interesse i markedet – ikke minst i USA hvor en nå er kommet i posisjon overfor den amerikanske kystvakten…

BRITTS KOPIBUTIKK AS (2005)

Britts Kopibutikk AS er en nyopprettet kopibutikk lokalisert i tredje etasje på Sartor Storsenter. Etter å ha mistet arbeidet brettet Britt Vindenes opp armene og startet opp egen virksomhet innenfor nisjen kopiering, mindre og enklere trykkeoppdrag, til bryllup mv. Veksten i «grunder regionen» Sotra & Øygarden er sterk – og denne nye bedriften er et godt bevis på dette…

SAFETY TOOLS ALLMET AS (2004)

Safety Tools Allmet AS er et utviklingsselskap lokalisert på CCB-basen på Ågotnes som har utviklet og markedsfører slipeverktøy godkjent for «kald» sliping world – wide. Produktene er idag helt uten konkurranse på markedet og står sentralt i utviklingen av nye kravspesifikasjoner på norsk og engelsk sokkel.

HOTATE AS (2004)

Hotate AS er et nyopprettet Fjellselskap som tar sikte på å drive oppdrett og handel av kamskjell og andre fisk og skalldyr produkter basert på japansk teknologi. Metoden har til nå ikke vært i kommersiell bruk i Norge, men er praktisert i Japan med gode resultater i over 30 år. Produksjonsmetoden representerer betydelige miljøforbedringer og kostnadsbesparelser (lavere svinn). Selskapet tar også sikte på eksport.

Les også

Meny