Mens Askøy videregående skole er foreslått utvidet, foreslår Hordaland Fylkeskommune å redusere antall elevplasser ved Sotra Vidaregåande Skule i Skolebruksplanen. Elektrofaget blir foreslått flyttet til Askøy. Arkivfoto: Inger Elise J. Økland.

Protest mot reduksjon av elevplasser

edit today

Høringsuttalelse til skolebruksplanen for Hordaland fylkeskommune. Regionen trenger en sterk videregående skole med et bredt opplæringstilbud til de ungdommene som bor i regionen. Vi er derfor svært forbauset og vil uttrykke bekymring når det går fram av utkastet til skolebruksplan at det blir foreslått å redusere tallet på elevplasser ved skolen fra 950 i skoleåret 2011/2012 til 902 i planutkastet. Næringslivet er helt avhengig av å få tilgang på kvalifisert ungdom for å kunne fortsette å ekspandere. Vi er også avhengig av å drive aktiv kompetanseutvikling i regionen. VNR satser derfor sterkt på å utvikle et miljø i regionen for kompetansebygging der vi trekker inn næringslivets egne aktører, universitets- og høyskolesektoren, særlig ved miljøet rundt Høyskolen i Bergen. En av de kanskje viktigste aktørene i et slikt kompetansemiljø er den videregående skolen i regionen, Sotra VGS. Det må være en klar målsetting at våre ungdommer i all hovedsak skal kunne få et skoletilbud i regionen, og slippe å pendle inn til Bergen eller andre kommuner i Hordaland. Tallet på elevplasser på Sotra VGS i forhold til antallet ungdommer i de aktuelle årskullene i regionen er alt for lavt slik situasjonen er i dag, og med forslaget til ny skolebruksplan blir det lagt opp til en ytterligere svekking av tilbud og miljø ved skolen. Det er ca. 530 ungdommer pr. årskull i regionen. Etter vårt syn bør det legges opp til en skolestruktur som gjør at så få ungdommer som mulig skal måtte pendle ut av regionen for å få videregående opplæring. Noen ungdommer vil alltid velge utdanningstilbud utenfor regionen, men samtidig vil det være slik som det er i dag at en del ungdommer som bor i nabokommunene øst for Sotrabroen vil søke seg til skoleplasser ved Sotra VGS. I dag er det slik at svært mange søkere til de mest populære studieprogrammene ved skolen blir avvist, og disse må ta til takke med skoleplasser utenfor regionen. Vi mener, som sagt, at skoletilbudet ved Sotra VGS må dimensjoneres for å kunne ta mot de aller fleste elevene fra regionen. Det er et befolknings- og elevgrunnlag for en stor videregående skole i regionen i størrelsesorden 1200-1300 elever med dagens ungdomstall. Sotra VGS bør dimensjoneres for dette. Det må videre legges til rette for mulige utvidelser hvis befolkningsutviklingen i regionen skulle tilsi dette. Når det gjelder dimensjonering av skolen viser vi for øvrig til følgende sitat fra høringsutkastet til skolebruksplan: «Med ein skole på Sotra (uten avdelingen i Sund), ein skole på Askøy og ein skole i kvar av bydelene Fyllingsdalen og Laksevåg ville regionen hatt ein god og framtidsretta skolestruktur. Olsvikåsen vgs kunne då m.a.o. ha vore nedlagt og tilsvarande kapasitet kunne ha vore bygd opp t.d. på Askøy og/eller i Fyllingsdalen. På grunn av det gode skoleanlegget på Olsvikåsen er det likevel vanskeleg å sjå føre seg ei slik løysing. Regionen vil då ha 5 skolar i framtida. Askøy kommune er i sterk vekst, og Askøy vgs vil truleg måtte utvidast meir på sikt. Den planlagde byen på Straume kan og føre til at Sotra vgs og bør utvidast. Det er difor viktig at dei komande utbyggings- og ombyggingsprosjekta på desse skolane vert planlagt med tanke på ei evt. vidare utbygging.» Vi noterer for øvrig at Askøy videregående skole i skolebruksplanen er foreslått utbygget og dimensjonert for 1000 elever. Det er etter vårt skjønn riktig å bygge ut Askøy videregående skole i forhold til befolknings- og elevgrunnlaget på Askøy. Men, det er et faktum at Sotra/Øygarden regionen har et vesentlig større befolknings- og elevgrunnlag enn Askøy. På tross av dette blir altså elevkapasiteten på Sotra VGS foreslått redusert fra 950 til 902 elevplasser, dette er klart uheldig, og vil føre med seg at enda flere elever må pendle over Sotrabroen med de konsekvenser dette har for miljø og elevvelferd. I utkastet til skolebruksplan heter det for øvrig: «Sotra vgs består av to avdelingar. Sjølv om dette på grunn av stor avstand og lokalisering på mange måtar er uhensiktsmessig, både for dei fleste elevane og dei tilsette, vert skolen i planen vidareført som i dag, med ei avdeling på Bildøy og ei avdeling i Sund. Hovudargumentet for dette er at skoleanlegget i Sund er nytt og moderne. Dersom avdelinga i Sund skulle ha vorte lagt ned måtte hovudskolen på Bildøy ha vore bygd ut, evt. kunne ein ha bygd ein ny skole på Straume.» Vi mener det klart beste for næringslivet i vår region vil være å etablere en stor samlokalisert skole på Bildøy/Straumeområdet. En slik skole vil være et tyngdepunkt i kompetanseutviklingen i regionen vår. En slik stor skole vil kunne gi et bredt faglig tilbud og være en god samarbeidspartner i forhold til næringslivets behov for kompetanse/etter/videreutdanning innenfor en rekke fagområder og også i forhold til samarbeid med høgskolesektoren. I utkastet til skolebruksplan er det foreslått å legge ned Sotra VGS sitt tilbud innen elektrofag. Dette blir foreslått plassert på Askøy. Etter vårt syn er det uheldig å skille TIP og Elektroutdanningene. De er nært beslektede fagområder som griper inn i hverandre. Det er et stort behov for elektroutdanning i Sotra/Øygarden området. Vi vil i tillegg ikke unnlate å peke på at Sotra VGS sin Teknologilinje, som er utviklet i samarbeid med næringslivet, henter elementer fra læreplanene innenfor TIP, Elektro og Studiespesialiserende programområder. Dette illustrerer meget godt fordelene med å ha en stor videregående skole med en bredde i fagtilbudet. De ulike programområdene har samarbeidet om å utvikle et nytt tilbud som er etterspurt fra næringslivet. VNR har gjennom mange år hatt et tett samarbeid med skolen, og kan vise til utvikling av en egen Teknologilinje ved skolen som er leverandør til subseaingeniørstudiet på Straume, etablering av Kompetansenettverk Vest, og det daglige samarbeidet mellom bedriftene og skolen når det gjelder utplassering av elever i bedriftene og samarbeid rundt lærlinger i bedriftene. Styret i Vest Næringsråd

Les også

Meny