Fiskeindustrien treng fleire fagarbeidarar

edit today
I løpet av ti år har Sotra Fiskeindustri og Sekkingstad dobla staben. Arbeidsoppgåvene har endra seg, og produksjonen har auka. Framover treng dei meir teknisk fagkompetanse.

Neste år feirar Sekkingstad 100 år. Endringa sidan oppstart er enorme. På Skaganeset har dei gått frå eit volum på 1000 til 30.000 tonn fisk på Skaganeset med 200 tilsette.

– Vi har gått frå å vere ein enkeltmannsføretak til eit konsern med milliardomsetning. Før var det manuelt arbeid som er erstatta med digitaliserte oppgåver og maskinelt i produksjonen. Før var det levande fisk i merd, som i dag er ei blanding av bløgga og sløyd fisk, seier Even Hopland, administrerande direktør i Sekkingstad.

Det har vore store omveltingar i heile laksenæringa.

– Før selde vi berre heil fisk, mens no tilbyr vi meir tilarbeida produkt. Heile fisken blir brukt og ingenting går til spille, fortel Hopland.

Even Hopland, administrerande direktør i Sekkingstad.

Laksenæringa ser eit større behov for teknisk kompetanse på arbeidsplassen. Den teknologisk utviklinga er allereie på plass i lakseproduksjonen for slakting og pakking.

– Robotisering blir meir og meir vanleg. Maskinene skal snakke saman, og å kunne forstå samanhengen er ein fordel. Det er krav til sporing og QR-koder. Fisken skal kunne fortelje ei historie om kor den er født, kva har den ete og kor har den svømt, seier Hopland.

– Verda treng mat og vi kan produsere den

Hopland synes det er positivt at bedriftsleiarar blir invitert til å påverka innhaldet i den vidaregåande skulen, og gje Sotra vidaregåande skule svar på kva linjer dei manglar.

– Framover kjem vi til å trenge handverkarar innan faget og spesialistar innan ESG (miljø- , sosiale- og forretningsetiske forhold). Næringa skal ikkje ete av jordas ressursar, men vi skal nytte oss av det som er tilgjengeleg, forklarer Hopland.

Det aller viktigaste er ikkje lang utdanning, men ein skule som gjer konkurransefortrinn. Utviklinga går fort og kunnskap er ferskvare.

– Elevane treng metodar for å tileigne seg ny kunnskap. Livslang læring er viktig. Laksenæringa blir ikkje den neste olja, men er ein av beina Norge skal stå på i framtida. Verda treng mat og vi kan produsere den, påpeiker han.

Stor aktivitet i Porsvika

På Glesvær finn du Sotra Fiskeindustri. Bedrifta vart etablert som lakseslakteri i 1991, og deretter utvida med røykeri og filetproduksjon. I dag tel dei 150 medarbeidarar.

– Vi har hatt ei jamn og spannande utvikling. For ti år sidan hadde vi ikkje gasspakking, medan no har vi ti tilsette på avdelinga som driv med pakking av fersklaks i aluminiumsformer. Slaktevolumet vårt har auka jamt gjennom åra, seier Trond Helge Nyegaard, dagleg leiar i Sotra Fiskeindustri.

Trond Helge Nyegaard, dagleg leiar i Sotra Fiskeindustri.

Arbeidsoppgåvene har endra seg drastisk. I dag er det mange maskinoperatørar. Før blei fisken filetert for hand, mens no blir trimming og filetering gjort maskinelt. Til liks med Sekkingstad, er det ingenting av kjerneproduktet som ikkje blir nytta vidare i næringskjeda.

– Fisk som protein kjem til å vekse, det er vi sikre på. Vi ser lyst på framtida og set stadig nye rekordar. For oss er det viktig å ha rett kompetanse og god kapasitet på anlegget slik at vi kan nå våre mål, fortel Nyegaard.

Mange spennande fagfelt

Framover vil det vere mange spennande oppgåver innan fleire fagfelt hos Sotra Fiskeindustri.

– Vi treng flinke folk som kan kvalitet og mattryggleik, HMS, produksjon, produktutvikling, logistikk, tekniske fag og administrative oppgåver. Sotra Fiskeindustri er godkjent lærebedrift og håpar å få inn lærlingar innan tekniske fag og produksjon i åra som kjem, seier Nyegaard.

I dag har dei flest produksjonsmedarbeidarar, der størstepart har erfaring frå næringa.

– Vi er alltid på jakt etter personar med bakgrunn frå fiskeri- og næringsmiddelindustri. Utdanning og erfaring innan havbruk er også spennande kompetanse for oss. Gode lagleiarar i produksjonen er også viktig, slik at alle får den støtta og opplæringa som dei treng, seier Gert Chen Nilsen, HR og HMS-leiar.

Les også

Meny