Samlokalisering blir viktigere enn noen gang

edit today
Attraktivt forslag til ny organisering av næringsutvikling.

Det er svært gledelig at fellesnemnda har vedtatt å legge sluttrapporten fra utvalget for eierskapsmodeller til grunn når det gjelder næringsutvikling i Nye Øygarden kommune. Denne modellen innebærer at kommunen etablerer et utviklingsselskap som får navnet Øygarden næring – og utvikling AS.

Selskapet er tenkt å inneholde næringsfunksjoner som i dag er organisert inn under kommunene, og som samlokaliseres i størst mulig grad med både næringsliv, utdanningsinstitusjoner, klynger og andre premissgivere for utvikling av et sterkt og attraktivt næringsliv.

Høringsfrist 23. mai

Næringsengasjementet til Gode Sirklar vil også bli ivaretatt av dette utviklingsselskapet. Fellesnemnda har satt en høringsfrist til 23. mai hvoretter forslaget vil bli realitetsbehandlet 18. juni i nytt møte i Fellesnemnda.

Forslaget er i det alt vesentlige i samsvar med det Vest Næringsråd har presentert for politisk ledelse i januar, og det er grunn til å gi ros til utvalgets arbeid så langt. Det er videre klokt av Fellesnemnda å la forslaget modne frem til neste møte slik at grunnlaget for endelig beslutning blir godt forankret.

Det er avgjørende for regionen at det private næringsliv og det offentlige samhandler aktivt for å skape innovasjon og tilrettelegge for vekst og nyetablering i den nye storkommunen.

Viktig å være i forkant

Vi må ikke organisere oss ut fra situasjonen i dag, men utarbeide en strategiplan, som strekker seg utover valgperioder. Det er nå vi har muligheten til er å skape noe attraktivt og nyskapende. Skal vi lykkes med å tiltrekke oss kompetanse og ressurser, må vi innrette oss slik at vi er i forkant av utviklingen.

Vest Næringsråd vil frem mot høringsfristen jobbe aktivt med å få kartlagt mest mulig rundt forslaget.

Utover kommunale næringsfunksjoner må det utredes nærmere hvilke faste oppgaver utviklingsselskapet skal ha, hvilke andre aktører som bør samlokaliseres med selskapet,  organisering og ikke minst hvordan selskapet skal finansiere drift.

En samlokalisering er nok helt avgjørende om et slikt utviklingsselskap skal lykkes. Samhandling skaper innovasjon på tvers av ulike kompetansemiljøer, og vil i tillegg bli et attraktivt miljø tiltrekke seg kompetanse og ressurser fra andre regioner.

Kom med dine innspill

En så ambisiøs forretningsmodell som nå ligger på bordet, vil kreve at Fellesnemnda setter ned et prosjekt som får i oppgave å utrede alle sider av en slik samhandlingsmodell. Prosjektet må være bredt sammensatt og næringslivet må være godt representert.

Innhenting av erfaring fra andre kommuner som har etablert en slik modell må prioriteres, men parallelt må arbeidet med å utarbeide en strategisk næringsplan settes i gang. Vi må vite hvor vi skal og hva som kreves for å komme dit før vi endelig bestemmer oss for organisering og hvem som skal føre oss dit.

Medlemmene oppfordres til å lese innstillingen og vedtakene fra møtet i Fellesnemnda 16. april. Kom gjerne med innspill i form av å ta kontakt via  telefon eller send epost til henning(a)vnr.no

Les også

Meny