GODE LEVERANDØRER: Dette er noen av tjenestene Grønneviken AS utfører for Parma Plast.

Blom Fiskeoppdrett vil gjøre oppdrettsslam til bioressurs

edit today

Rett før påske sendte Blom Fiskeoppdrett AS søknad til Fiskeridirektoratet om utviklingskonsesjoner.

Selskapet har utviklet og patentsøkt en teknologi som muliggjør oppsamling av oppdrettsslam på grunne og svake lokaliteter. På denne måten kan en energirik bioressurs bli tilgjengelig som potensiell energikilde og gjødsel.

– Vi håper at vi får svar i løpet av 2016. Får vi positivt svar går vi i gang umiddelbart, og vil drive planleggingsarbeid frem til svar foreligger. Målet vårt er å skape arbeidsplasser i den nye storkommunen, og dette vil også kreve store investeringer på land i settefiskanleggene våre på Sotra og på Askøy, sier Øyvind Blom til VNR.no.

Dersom alt går i boks vil Blom Fiskeoppdrett benytte seg av lokale bedrifter på Sotra som har et sterkt undervannsteknologimiljø.

Les også: Laksen kan bli Noregs IKEA

Tar økonomisk risiko

Utviklingsprosjektet Blom Biometis er budsjettert til cirka 150 millioner kroner for å gjennomføres over en 5-8 årsperiode. Daglig leder legger ikke skjul på at selskapet tar en økonomisk risiko ved å gjøre dette.

– I tillegg kommer det oppbygging av produksjon og drift, så vi legger betydelige ressurser ned i dette, påpeker Blom.

Han mener at evne til å tenke nytt, få til godt samspill med partnere og villighet til å ta økonomisk risiko er forutsetninger for å løse utfordringene som skal muliggjøre videre vekst i norsk havbruksnæring.

– Sammen med meget kompetente miljø i Norge vil en kunne bringe næringen og miljøet et stort steg videre inn i fremtiden.

PROSJEKTET: Blom Biometis – et system for oppsamling og håndtering av slam fra oppdrettsnæringen (Ill.: Blom Fiskeoppdrett AS)

PROSJEKTET: Blom Biometis – et system for oppsamling og håndtering av slam fra oppdrettsnæringen (Ill.: Blom Fiskeoppdrett AS)

Les også: Fiskeriminister til Sotra for å lære om fisk

Slik blir slammet en ressurs

På en del lokaliteter langs kysten begrenses arealutnyttelsen av slamansamling på havbunnen under merdanlegget, noe som gir behov for lengre brakkleggingsperioder og begrensning av produsert biomasse, MTB.

–  Problemstillingen er at vi har en del lokaliteter med begrenset produksjonskapasitet. Dersom vi produserer for hardt vil man få lokal oppsamling av slam, og da sier miljømyndighetene stopp. Dette kontrolleres av årlige miljøundersøkelser der vi får en score fra 1 til 4. 1 og 2 er bra, mens 3 og 4 er dårlig. Det er lokalitetene med score 3 og 4 vi vil jobbe med her. Vi vil da samle opp slammet daglig og utnytte det videre i gjødsel og energiproduksjon, forklarer Blom.

Blom Fiskeoppdrett vil på en bærekraftig måte øke produksjonsevnen på dagens svakere lokaliteter ved å utvikle og ta i bruk ny miljøteknologi for oppsamling, filtrering og håndtering av slam fra oppdrettsnæringen. Det oppsamlede slammet skal videre benyttes som ny ressurs for energiproduksjon og gjødsel, ifølge pressemeldingen.

Miljøstiftelsen Bellona er også tiltenkt rolle som miljøfaglig rådgiver i prosjektet.

Blom Fiskeoppdrett har syv ordinære matfiskkonsesjonar for laks og aure på 780 tonn MTB, og én visningskonsesjon på 500 tonn MTB.

Les også

Meny