Næringslivet: -legg ned fylkeskommunen

edit today

I undersøkelsen som er gjennomført blant næringslivet i de store byene i landet, kommer det frem at 60 prosent av bedriftene i Fjell, Sund og Øygarden ønsker fylkeskommunen lagt ned. Næringslivet i vest er misfornøyde med det meste når det gjelder fylkeskommunen. På en skala fra en til seks scorer fylkeskommunen stort sett under tre på alle punkter. Når det kommer til oppgaven med å sikre god kvalitet i videregående skole, havner fylkeskommunen midt på skalaen. I tillegg til å sikre bedre veiløsninger og påvirke sentrale myndigheter, mener respondentene i vest at det viktigste fylkespolitikerne kan bidra med for å fremme næringsutviklingen i regionen, er nettopp å sikre god kvalitet i videregående skole.

Mest fornøyde med ordføreren

Også kommunene får gjennomgå i undersøkelsen. Næringslivet vurderer saksbehandlingen, saksbehandlingstiden og kompetansen i behandling av regulerings- og byggesaker, som middels. Respondentene i vest svarer at forutsigbare arealplaner, samt effektiv og kvalitetsmessig plan- og byggesaksbehandling er de viktigste bidragene til en mer attraktiv kommune. – Det må vi gripe fatt i. Vi har en del å hente på forutsigbarhet, og det hender at bedrifter kommer og purrer på saker som de har med kommunen, sier Fjell-ordfører Eli Berland (H). Blant regionene i bergensområdet er respondentene i vest mest fornøyde med ordførerne. De er også mest fornøyde med kommunens engasjement i forhold til næringslivet. På begge punkter scorer kommunen fire poeng på en skala fra en til seks. Det liker Berland å høre. – Næringsliv er hele vårt eksistensgrunnlag, og mens andre kommuner rundt Bergen opplever at det er vanskelig å skape nok næringsliv, så har ikke vi det problemet. Vi har hatt fokus på næringsliv, og føler at det er et godt forhold mellom kommunen og næringslivet – men det er alltid forbedringspunkter, sier Eli Berland.

Behov for flere næringsarealer

Næringslivet mener at kommunen har størst forbedringspotensial når det gjelder å legge til rette for en internasjonal skole, attraktive boligområder og næringsarealer. Her scorer kommunene i vest bare tre poeng på skalaen. – Infrastruktur, næringsareal – alt har en sammenheng. Vi må se etter nye næringsarealer, og samtidig etablere flere boligområder. Fokuset fremover må bli å etablere begge deler i god avstand fra hverandre slik at vi unngår konflikter. Akkurat det med boliger er ikke bare enkelt. Sentrale myndigheter vil ha fortetting, men det burde være lettere å få bygge små felt rundt omkring på Sotra, ikke bare bygging i store fortettede byggefelt, sier Berland. Undersøkelsen er gjort på vegne av Storbygruppen (et samarbeidsorgan for næringsforeningene i de største byene i Norge), og vil bli brukt for å fremme næringspolitiske syn i valgkampen.

Les også

Meny